چی شد که سر از 98لاو درآوردی؟
(25.36%) 6376
دنبال عکس بودم
(20.17%) 5070
دنبال متن و شعر عاشقانه بودم
(35.44%) 8909
دنبال رمان بودم
(4.165%) 1047
پایه ثابت انجمن و سایت هستم!
(1.842%) 463
تبلیغات توی سایتای دیگه رو دیدم!
(13.00%) 3269
مواردی غیر از گزینه های بالا

تعداد شرکت کنندگان : 25134