چی شد که سر از 98لاو درآوردی؟
(25.41%) 6370
دنبال عکس بودم
(20.21%) 5065
دنبال متن و شعر عاشقانه بودم
(35.34%) 8858
دنبال رمان بودم
(4.162%) 1043
پایه ثابت انجمن و سایت هستم!
(1.843%) 462
تبلیغات توی سایتای دیگه رو دیدم!
(13.01%) 3262
مواردی غیر از گزینه های بالا

تعداد شرکت کنندگان : 25060